تمدید نوبت اول گواهی نامه ثبت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ایمنی و مهندسی حریق استان تهران در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل است: