لیست کمیته های تخصصی و اعضای آن به زودی اعلام می گردد.