معرفی هیات رئیسه انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران
 
نام و نام خانوادگی سمت تصویر

جناب آقای مهندس

محمد شکوری گرکانی

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مهندس
علیرضا خلیل آذر

نایب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مهندس

بهداد آهنگری

دبیر

جناب آقای مهندس

مجید کولیوند

خزانه دار

جناب آقای دکتر

مهدی بستانچی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس مصطفی خلیلی پیما

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس مصطفی حاجی زاده

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس
محمدرضا رضویان

علی البدل هیئت مدیره

جناب آقای دکتر
سعید ریاحی

علی البدل هیئت مدیره