شرایط عضویت

1. مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ایمنی و مهندسی حریق   

2. فرم تقاضای عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ایمنی و مهندسی حریق