با تلاش های مداوم اعضاء هیات مدیره انجمن گواهینامه ثبت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ایمنی و مهندسی حریق استان تهران صادر شد .