گزارش مربوط به تصمیمات مجمع فوق العاده و عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی کارفرمائی شرکت‌های ایمنی و مهندسی حریق استان تهران

 • زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی سالیانه انجمن صنفی و کارفرمائی شرکت‌های ایمنی و مهندسی حریق استان تهران بر اساس آگهی منتشره در تاریخ 1400/10/22 خصوص دعوت به مجمع فوق العاده و عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:30 روز پنجشنبه مورخ 1400/11/14 در محل سالن فرهنگ واقع در : بزرگراه صدر  بلوار قیطریه  پارک قیطریه  فرهنگسرای ملل برگزار گردید و در خصوص دستور جلسه ذیل تصمیم گیری نمود:

 • دستور جلسه مجمع عمومی عادی:
 1. ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره و بازرس
 2. انتخابات در خصوص اعضای علی البدل هیئت مدیره
 3.  انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
 • دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

اصلاح اساسنامه در خصوص افزایش تعداد اعضای علی البدل هیئت مدیره از یک نفر به دو نفر

 • حاضرین در جلسه:

جلسه با حد نصاب قانونی نصف به علاوه یک نفر از اعضا انجمن و با حضور نماینده اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای حسینی تشکیل و پس از اعلام رسمیت نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه اقدام گردید.

.

 • اعضا هیئت رئیسه :

براساس رأی گیری به عمل آمده در مجمع عمومی ، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 1. آقای مهندس محمد مهدی هجری زاده به عنوان رییس مجمع
 2. آقای مهندس مصطفی حاجی زاده به عنوان نائب رییس مجمع
 3. آقای مهندس مجید کولیوند به عنوان منشی
 4. آقای مهندس مجتی حاجتی به عنوان ناظر اول
 5. آقای مهندس عباس مصلحی به عنوان ناظر دوم

 • گزارش عملکرد هیئت مدیره توسط رییس هئیت مدیره انجمن آقای مهندس حاجتی ارائه گردید.
 • گزارش مالی انجمن توسط خزانه دار انجمن آقای مهندس فرزام ارائه و با رأی اکثزیت اعضا مورد تایید واقع شد.
 • گزارش بازرس انجمن ( آقای مهندس علیزاده) توسط ایشان ارائه گردید.
 • آقای مهندس خلیلی پیما با رای اکثریت ، به عنوان عضو هیئت مدیره علی البدل اول و جناب آقای مهندس ریاحی به عنوان عضو هیئت مدیره علی البدل دوم انتخاب گردیدند.
 • آقای مهندس علیزاده با رأی اکثریت، به عنوان بازرس اصلی انجمن و آقای مهندس ربیعی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

 • سایر موارد:

 1. با توجه به حضور معاونت پیشگیری و رییس اداره مطالعات سازمان آتش نشانی در جلسه مجمع ، موضوعات و مباحث جاری شرکت ها مورد بحث و بررسی واقع گردید و راهکارهای مربوطه مورد بررسی و به سمع و نظر حاضرین رسید.
 2. درانتهای جلسه اعضا به بحث و تبادل نظر و ارائه پیشنهادات و انتقادات خود  پرداختند.