آگهی ثبت انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای ایمنی و مهندسی حریق استان تهران در روز چهارشنبه 1395/08/12 در روزنامه کار کارگر چاپ گردید .