بر اساس دستور شهردار تهران که در اردیبهشت ۱۴۰۱ صــادر شــد،  از ایــن پــس تاییدیــه نقشــه های معمــاری ســاختمان های مســکونی تــا ۱۱ طبقــه و ســاختمان های تجــاری و اداری تــا  ۷طبقــه از ســازمان آتش نشــانی گرفتــه بــه مســئولیت طراحــان و با کنترل دفاتر خدمات الکترونیک شهر انجام می شود. به گزارش عصر اقتصاد، زاکانی دســتور خود را به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مرتبط کرده است.  ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس پیوســت ۱ نظامات اداری مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان( ویرایش ســوم ســال ۱۳۹5 وزارت راه و شهرســازی تاکید شــده اســت: «بــرای ســاختمان های مســکونی دارای بیــش از 5 طبقــه روی زمیــن و بــرای کلیــه ســاختمان های غیــر مســکونی، اســتعام های لازم از سازمان آتش نشانی و خدمــات ایمنــی شــهر در ۲ مرحله صــدور پروانه طرح و صدور گواهی پایان کار ساختمان باید صورت گیرد.»  بــه نظــر می رســد، در تدوین این بخــش نامه، کار کارشناسی لازم از سوی شهرداری تهران صورت نگرفته و آن طــور  کــه بســیاری از کارشناســان تاکیــد می کنند: منافــع ســازندگان بــر ایمنی شــهروندان اولویت داشــته است. از ســوی دیگــر یکــی از توجیهــات شــهرداری تهران برای حذف سازمان آتش نشانی در فرایند تایید ایمنی، طولانی شدن مدت ساخت و گرفتن پایان کار و کاهش درآمد شهرداری است.

بیش از 95 درصد اتلاف وقت صدور پروانه ساخت مربوط به خود شهرداریست

یــک فعــال صنفــی حــوزه ایمنــی بــه روزنامــه عصــر اقتصاد گفت: متاســفانه دفاتر خدمات شــهری امکانات و تخصــص لازم بــرای ارائه خدمات را ندارند و این اتفاق بــر اســاس یــک اقــدام عاجــل و غیــر کارشناســی صورت گرفته است. شهرداری تهران برای آنکه بحث درآمدزایی و کمبــود بودجــه خــود را مرتفــع کنــد اقداماتــی را بــرای تســهیل در صدور پروانه ســاخت و ســاز ایجاد می کند و گلوگاه هایی را در مســیر بررســی می کند تا مشــکات را شناســایی کند، اما واقعیت این اســت که در شناســایی گلو گاه ها دچار مشکل شده اند و به اشتباه آتش نشانی را مسئول طولانی شدن فرایند ساخت اعام کرده اند.

مجیــد کولیونــد افزود: با توجه بــه تجربه ای که در خصوص درخواســت پروانه ســاخت داشته ام، می توانم بــه جــرات بگویــم زمــان زیادی در ســازمان آتش نشــانی بــرای صــدور پروانه ســاخت تلف نمی شــود، بلکه بیش از  ۹5درصد تلف شدن زمان در شهرداری و ارگان های دیگر است و به ناحق بحث آتش نشانی دراین موضوع پــر رنــگ شــده اســت. در واقــع ایــن تصمیم گیــری بــرای راحتی برخی مســئولان اجرایی و افرادی اســت که باید خدمات ایمنی حداقلی به شهروندان ارائه بدهند. او خاطر نشــان کرد: با توجه به اینکه این موضوع ایمنــی یــک امر زیرســاختی اســت  عواقــب آن در کوتاه مــدت مشــخص نمی شــود بلکــه ۷یــا  ۸ســال آینــده شــهروندان با تبعات این تصمیم گیری مواجه می شــوند کــه آن زمــان بــرای جلوگیــری و مرتفــع کردن مشــکات خیلــی دیــر اســت چرا کــه هزینــه، زمان و انــرژی زیادی مــی بــرد. متاســفانه در ســنوات گذشــته هــم از ایــن اتفاقات رخ داده است.

ایــن فعــال حــوزه ایمنــی در پایــان افــزود: اصــل موضوع براین است که هر خدماتی که بخواهد جابه جا شود، در آن موضوع ایمنی برای شهروندان از اهمیت و الویــت خاصــی باید برخوردار باشــد و هیچ اتفاقی نباید شهروندان را  متضرر کند و به آنها آسیب بزند.

شورای شهر از تصمیم زاکانی بی اطلاع است!

مهــدی عباســی، عضــو شــورای شــهر تهــران گفت:  ایمنــی در شــهر تهــران و احــداث ســاختمان های ایمــن بســیار مهــم و خــط قرمز شــورای شــهر اســت. بــه علت اینکــه شــهرداری ابعــاد ایــن موضــوع را تشــریح نکــرده اســت و مشــخص نشــده که این ماموریت به چه شکل توسط دفاتر انجام و نیرو های متخصص این کار چگونه در دفاتــر تامیــن خواهنــد شــد و ایــن موضــوع را کنترل خواهنــد کــرد منتظــر هســتیم تــا جزئیــات ایــن طــرح از طرف شهرداری برای ما آشکارتر شود.  عباســی افــزود: نظرات مــان را موکــول می کنیم به زمانــی کــه شــهرداری تمــام جنبه هــای موضــوع را بــرای شورا تشریح کند و منتظریم تا آنها پاسخ بدهند.  عضــو شــورای شــهر بــا تاکیــد بــر این که ســامت 
و کیفیــت اجــرای ایــن ماموریــت برای ما بســیار اهمیت دارد، گفــت: دفتــر یــا مجموعــه ای کــه می خواهــد ایــن مســوولیت را بــر عهــده بگیــرد صاحیــت فنــی و... برای اجــرای این کار را داشــته باشــد، لذا همــه ابعاد موضوع باید در نظر گرفته شود.