جناب آقای مهندس خلیل پیما ، در خصوص حذف تاییدیه های آتش نشانی از ساختمان های تهران گفت‌: علیرضا زاکانی، شهردار تهران در اقدامی، تائیدیه ایمنی آتش‌نشانی را از ساختمان‌های تهران حذف کرده است. این تصمیم شهردار تهران در آینده اثرات غیرقابل جبرانی به جا خواهد گذاشت.

مهندس خلیل پیما اظهار داشت: شهرداری برخی انبوه‌سازان را پس از اتمام کار به آتش‌نشانی ارجاع می‌داد که پس از طرح اشکال، این سازمان در رابطه با ایمنی ساختمان با مشکل روبه‌رو می‌شدند. من فکر می‌کنم این دسته از انبوه‌سازان در این تصمیم جدید شهرداری تهران نقش داشته باشند.