بدینوسیله به اطلاع شرکتهای تخصصی ایمنی و آتش نشانی میرساند اولین مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای ایمنی و مهندسی حریق در روز یکشنبه مورخ ١٣٨٥/٧/٢٥ راس ساعت ١٠ صبح در محل سالن فرهنگ، فرهنگسرای ملل واقع در بوستان قیطریه برگزار گردید.

از تمامی مدیران محترم شرکتها سپاسگزاریم

با احترام
هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای ایمنی و مهندسی حریق استان تهران