گواهینامه ثبت انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای ایمنی و مهندسی حریق استان تهران صادر گردید [۱۳۹۵-۰۸-۱۱] [مطالب]