چاپ آگهی در روزنامه کار و کارگر [۱۳۹۵-۰۸-۱۳] [مطالب]
اولین مجمع عمومی انجمن برگزار گردید [۱۳۹۵-۰۷-۲۶] [مطالب]