چاپ آگهی در روزنامه کار و کارگر [۱۳۹۵-۰۸-۱۳] [مطالب]