معرفی هیات رئیسه انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران
 
نام و نام خانوادگی سمت تصویر

جناب آقای مهندس مجتبی حاجتی

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای دکتر مهدی بستانچی

نایب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مهندس بهداد آهنگری دبیر

جناب آقای مهندس سعید فرزام

خزانه دار

جناب آقای مهندس مجید کولیوند

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس محمد رضا رضویان

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس مصطفی حاجی زاده

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس
مصطفی خلیلی پیما

علی البدل هیئت مدیره

جناب آقای دکتر
سعید ریاحی

علی البدل هیئت مدیره